Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

HDJ Fotografie

Tamboerlaan 253

7906EJ Hoogeveen

0638313983

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 juni 2020

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen, prijsopgaven en reserveringscontracten van fotograaf aan personen

waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

 1. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen HDJ Fotografie (hierna: fotograaf)

en opdrachtgever waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever)

 1. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
 2. Fotograaf: HDJ Fotografie, tevens gebruiker van deze

algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

 1. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten

heeft, tevens cliënt van deze algemene voorwaarden.

 1. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 2. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van

‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit

van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast

betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

 1. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
 2. Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf

en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

 1. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen

in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor

zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

 1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een prijslijst of offerte.
 2. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in euro’s, inclusief 9% btw en inclusief reiskosten

binnen Nederland, maar exclusief parkeerkosten of reiskosten naar locaties buiten

Nederland.

 1. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.
 2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod hem geldigheid 14 dagen na de datum

waarop fotograaf het aanbod deed.

 1. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden

of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo

spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever

dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat fotograaf

werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

 1. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling, althans de reserveringsvergoeding is voldaan.
 2. Bij aanvaarding van het aanbod geldt het aanbod gezamenlijk met deze algemene voorwaarden

als contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding

nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

 1. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.

Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium

aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de

eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

 1. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande

omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de

omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen

te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

 1. Fotograaf zal tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden verschillende testshots maken,

om bijvoorbeeld licht en compositie te testen. Deze foto’s worden door fotograaf

niet bewerkt en geleverd.

 1. Groepsfoto’s en andere specifiek door opdrachtgever verzochte foto’s, kunnen slechts

door fotograaf worden vervaardigd, wanneer de omstandigheden dit toelaten, er voldoende

tijd voor beschikbaar is en opdrachtgever voldoende maatregelen treft om het vervaardigen

van deze beelden mogelijk te maken. Fotograaf garandeert nadrukkelijk niet dat

alle door opdrachtgever gewenste groepsfoto’s daadwerkelijk geleverd worden.

 1. Indien opdrachtgevers een fotoshoot in de buitenlucht wensen, maar de weersomstandigheden

dit niet toelaten, dient opdrachtgever voor een geschikte vervangende (binnen)

locatie te zorgen, met voldoende natuurlijk licht.

 1. Indien er voor het fotograferen op de door opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming

of een extra vergoeding is vereist, draagt opdrachtgever de verantwoordelijkheid

voor deze toegang en vergoeding.

 1. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 2. In het geval een opdracht uit acht of meer aaneengesloten uren bestaat, althans de opdracht op een zodanig tijdstip plaatsvindt dat gewoonlijk een avondmaaltijd genuttigd wordt, zal opdrachtgever een pauze van tenminste 20 minuten mogelijk maken, ten behoeve van deze avondmaaltijd.
 3. Fotograaf levert de beelden af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een

globale beeldoptimalisatie wordt toegepast. Fotograaf levert een eigen selectie van

beeldmateriaal, waarop opdrachtgever geen invloed heeft.

 1. Tenzij er sprake is van overmacht, zal fotograaf in geval van onvoorziene omstandigheden

aan de zijde van fotograaf, waardoor fotograaf niet in staat is in persoon aan de

overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf

met vergelijkbare stijl zorgen.

Artikel 6. Levering

 1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Fotograaf levert foto’s in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl. Foto’s worden bewerkt

op onder meer kleur, contrast, licht, witbalans en uitsnede. Fotograaf past uitdrukkelijk

geen extreme bewerkingen toe en verwijderd slechts storende elementen indien zij dit zelf nodig acht.

 1. Fotograaf levert slechts het overeengekomen aantal foto’s, die door fotograaf, zonder

inmenging van opdrachtgever, worden geselecteerd. Fotograaf zal nimmer alle gemaakte foto’s of onbewerkte bestanden leveren.

 1. Fotograaf levert binnen 8 weken na de bruiloft een online gallery waaruit opdrachtgever

een selectie kan maken voor het album, zoals bedoelt in artikel 7.

 1. Fotobestanden worden op USB-stick, gelijktijdig met het album geleverd. Indien geen album

is overeengekomen wordt een USB-stick met fotobestanden ongeveer 8 weken na de

bruiloft per post toegezonden.

 1. Alle foto’s worden in kleur of zwart-wit geleverd. De fotograaf kiest af en toe voor zwartwit

wanneer dit de foto beter tot recht laat komen.

 1. Levering van albums volgens procedure omschreven in artikel 7 van deze voorwaarden.
 2. In het geval van een bruiloft wordt het album niet eerder ontworpen en geleverd dan de

laatst door fotograaf aan opdrachtgever verstuurde factuur is voldaan. In geval van een

fotoshoot worden de foto’s niet eerder geleverd dan de factuur met betrekking tot de

fotoshoot is voldaan.

Artikel 7. Album

 1. Opdrachtgever mag binnen 3 maanden na eerste toegang tot de online fotogallery, een

selectie van maximaal 80 foto’s maken, ten behoeve van het album. Indien binnen deze

termijn door fotograaf geen selectie is ontvangen, zal fotograaf zelfstandig een selectie

bepalen, waarop opdrachtgever geen invloed meer heeft.

 1. Het eerste ontwerp wordt geleverd binnen vier weken na selectie, via een online portal.

Fotograaf zal zo goed als mogelijk bij de opmaak rekening houden bij de door opdrachtgever vooraf aangegeven wensen met betrekking tot de opmaak.

 1. Opdrachtgever mag een maal wijzigingen in het albumontwerp laten aanbrengen. Extra

wijzigingen zijn mogelijk tegen een vergoeding van €100,- per wijziging, tenzij anders

overeengekomen.

 1. Opdrachtgever mag binnen 14 dagen na levering van het ontwerp wijzigingen aan laten

brengen.

 1. Fotograaf zal wijzigingen binnen 14 dagen toepassen op het ontwerp.
 2. Prijzen van albums kunnen wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen zullen niet eerder dan

drie maanden na de datum van de bruiloft of de datum van de fotoshoot aan opdrachtgever

worden doorberekend. Fotograaf maakt tijdig vooraf kenbaar of er sprake is van een

dergelijke prijswijziging.

 1. Fotograaf laat (bruids)albums niet eerder drukken dan wanneer opdrachtgever heeft aangegeven

geen verdere wijzigingen te wensen en nadat, indien van toepassing, opdrachtgever

de factuur met betrekking tot het (bruids)album heeft voldaan. Indien enige bevestiging

met betrekking tot het ontwerp binnen 14 dagen na laatste ontwerp uitblijft, zal

fotograaf dit begrijpen als een bevestiging van het laatst overlegde ontwerp. Fotograaf

zal dan het album bestellen dat overeenkomt met de reeds betaalde vergoeding met betrekking

tot het album, ook als dit een wijziging van het ontwerp inhoudt.

 1. Levering van het album vindt gemiddeld plaats binnen 8 weken nadat het laatste ontwerp

is goedgekeurd, althans de termijn voor goedkeuring is verlopen.

Artikel 8. Vergoeding

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk

gehanteerde vergoeding van toepassing.

 1. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een

redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

 1. In het geval van een bruiloft verlangt fotograaf een aanbetaling van tenminste €250,-.
 2. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft

verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan

opdrachtgever.

 1. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en

gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door

fotograaf gehanteerde prijzen.

 1. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW en reiskosten binnen Nederland,

tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur

sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

 1. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum

en in elk geval een week voor aanvang van de overeengekomen (trouw)datum.

 1. De factuur met betrekking tot de aanbetaling en reservering van de opdracht, dient in

binnen een week na overeenstemming voldaan te zijn. Indien de in dit lid bedoelde betaling

binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst

eenzijdig te ontbinden.

 1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs

hierop aan te passen en te verhogen.

 1. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van

de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of

producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande

factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Fotograaf zal in

een dergelijk geval opdrachtgever eerst in gebreke stellen.

Artikel 10. Annulering en opschorting

 1. Indien de aanbetaling of een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de

fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden

ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

 1. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht

verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de

opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

 1. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 2. Bij annulering of ontbinding van de overeenkomst tot zes maanden voor de overeengekomen

datum, wordt slechts de aanbetaling in rekening gebracht. Bij annulering of ontbinding

tussen 6 maanden en 30 dagen voor de overeengekomen datum, wordt 50% van de

overeengekomen vergoeding in rekening gebracht. Bij annulering of ontbinding binnen 30

dagen voor de overeengekomen datum, wordt 75% van de overeengekomen vergoeding

in rekening gebracht.

 1. Indien opdrachtgever wenst op te schorten, zullen opdrachtgever en fotograaf in overleg

treden of fotograaf aan de gewenste opschorting van opdrachtgever kan voldoen. Indien

opschorting aan de zijde van fotograaf onmogelijk blijkt, zal de overeenkomst worden

ontbonden en treedt de vergoedingsstructuur van artikel 10.4 in werking.

Artikel 11. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen

uiterlijk binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan

de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen tien werkdagen na

ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf.

 1. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien opdrachtgever van mening is dat fotograaf in verzuim is of de overeenkomst niet,

niet volledig of niet juist is nagekomen, geeft opdrachtgever aan fotograaf een redelijke

termijn om alsnog de overeenkomst na te komen.

Artikel 12. Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot

het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.

 1. Fotograaf is auteursrechthebbende van alle tijdens de uitvoering van de opdracht vervaardigde

werken en foto’s.

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele

doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, in

drukwerk en beursmateriaal en om in te zinden voor wedstrijden of door derden te laten

publiceren op websites of in trouwmagazines.

 1. Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd,

om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar

te maken binnen huiselijke kring. Foto’s mogen slechts door opdrachtgever op eigen social

media kanalen van opdrachtgever geplaatst worden onder naamsvermelding van fotograaf

en mits de foto’s onbewerkt zijn gebleven.

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de foto’s aan derden te leveren of in te zenden voor

wedstrijden of publicaties, zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.

 1. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen

aan derden, noch hem eigen licentie over te dragen.

 1. Indien opdrachtgever foto’s aan derden levert, zonder toestemming van fotograaf, zal

fotograaf hem schade, waaronder de kosten met betrekking tot de opsporing en handhaving,

bij opdrachtgever in rekening brengen

 1. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25

Aw in acht te nemen.

Artikel 13. Portretrecht

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele

doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, wedstrijden,

publicaties, portfolio, social media, in drukwerk, promotiemiddelen en beursmateriaal.

 1. Fotograaf mag portretten van opdrachtgever, zonder nadere toestemming, inzenden

voor wedstrijden en publicatie in (online) magazines en blogs.

 1. Fotograaf zal de foto’s niet aan derden verkopen.
 2. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er

sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen

of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het

ontbreken van foto’s.

 1. Fotograaf bewaart het aan opdrachtgever geleverde beeldmateriaal maximaal 1 jaar. Fotograaf

is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan opdrachtgever

geleverd heeft.

 1. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 16. Rechts- en forumkeuze

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaarblijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. 
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever

woonplaats heeft.

EXTRA AANVULLING OP ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Het herplannen van je huwelijk, de dag waar je zo lang naar uit hebt gekeken, is natuurlijk vreselijk en wil niemand meemaken. Helaas is dit iets waar we rekening mee moeten houden. De crisis rondom het Corona virus raakt ons allemaal en brengt zeer onzekere tijden met zich mee voor iedereen. Met name wij ondernemers worden ook nog eens zakelijk hard getroffen. Met het nieuwe trouwseizoen voor de deur gaan we onzekere tijden tegemoet. Wij als trouwfotografen hebben ons daarom verenigd en zullen de volgende stelregels gaan hanteren; 

 1. Verplaatsing van uw bruiloft is kosteloos mits de nieuwe door u gekozen datum voor 1 april 2021 ligt. Wij verzoeken u te herplannen op daldagen. (Alle dagen van de week behalve de vrijdag en zaterdag in de maanden april tot en met september) Trouwfotografen werken vooral in het weekend en hebben hun agenda’s vaak al een tot twee jaar vooruit vol zitten. Om toch op uw herplande bruiloft aanwezig te kunnen zijn verzoeken wij u dan ook dit op een door-de-weekse dag te doen. Uiteraard altijd in overleg met uw fotograaf. 

 1. Herpland u voor 1 april 2021 maar kan HDJ Fotografie die dag zelf niet aanwezig zijn? Dan wordt dit als een annulering gezien en zullen onze algemene leveringsvoorwaarden in werking treden. 

 1. Wilt u herplannen na 1 april 2021? Vriendelijk vragen wij u dit ook in daldagen te doen. Wanneer u toch op een vrijdag of zaterdag wilt herplannen, realiseert u zich dan dat u aan ons vraagt of wij onze inkomsten uit 2020 willen verplaatsen naar 2021. 

Hierin willen wij best met u meedenken, echter zullen wij de oude boeking dan als een annulering zien en voor 2021 een nieuwe boeking maken. Helaas zullen ook dan onze algemene voorwaarden in werking treden en zullen er voor u als bruidspaar kosten uit voortvloeien. Natuurlijk vragen wij u allereerst om in contact te treden met ons, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. 

Kiest u ervoor uw bruiloft door te laten gaan, terwijl er vanuit de RIVM richtlijnen wat anders wordt geadviseerd? 

Dan zullen wij als HDJ Fotografie per situatie bekijken of wij wel of niet komen fotograferen. Uitgangspunt hiervoor zijn altijd de richtlijnen van het RIVM. Dit kan dus inhouden dat wij niet zullen komen fotograferen. Indien dit het geval is zullen wij dit zien als een annulering en zullen wij ook onze algemene voorwaarden volgen.